Tournoi du 18 janvier 2020

Barebow:

2ème, Gygax Eleonora

Bowhunter/Longbow:

3ème, Gressly Matthieu